• امکان تعریف پروژه
 • حذف پروژه
 • غیر فعال سازی پروژه
 • امکان تعریف وظایف و ارجاع به فرد یا افراد
 • ثبت گزارش روزانه
 • امکان تعیین سقف نفر ساعت
 • امکان تایید سقف نفر ساعت توسط مدیران
 • امکان تعیین بازه زمانی جهت گزارش نیروها
 • تایید گزارشها
 • امکان اتصال به سیستم حضور وغیاب
 • امکان اتصال به سایر بانک های اطلاعاتی خارجی
 • انواع گزارش گیری از وضعیت پروژه
 • انواع گزارش گیری از وضعیت هر فرد
 • ارسال پیام
 • مشاهده وضعیت هر فرد
 • جستجوی پیشرفته
 • مشاهده ورود و خروج افراد
 • مشاهده ورود و خروج گروه
 • مشاهده وظایف ارجاع شده به فرد
 • مشاهده وظایف ارجاع شده به گروه
 • تایید گزارش به صورت روزانه
 • تایید گزارش به صورت فردی
 • کاربری ساده
 • امکان ایجاد گزارشات سفارشی
 • امکان ویرایش گزارشات
 • مشاهده وضعیت درخواست ها
 • .....................