نمونه قالب های سایت را در این صفحه انتخاب و شماره قالب را جهت سفارش از طریق ایمیل یا تلفن سایت به مدیر سایت اعلام نمایید.

لازم به ذکر است که قالبها بصورت نمونه می باشد و ترکیب تمامی قالبها امکانپذیر می باشد و مشتری در صورتی که  قسمتی از یک قالب وقسمتی از قالب دیگر را مد نظر دارد را میتواند فقط  نام قالبها را بامدیر سایت بررسی و ادغام نماید تا در نهایت قالب مورد نظر مشتری طراحی گردد .

جهت سفارش قالب با شماره 98 37 065 0935  تماس بگیرید.